การติดตั้ง Solar Rooftop ช่วยประหยัดไฟได้เท่าไหร่ และมีข้อดีอย่างไร

Solar Rooftop

ลองมาดูกันว่า Solar Rooftop นี้เป็นอย่างไร มีกี่ประเภท มีข้อดีอย่างไร และช่วยประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่ ต้องยอมรับว่าผู้คนหันมาให้ความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตทั่วไปและนำมาประกอบอุตสาหกรรมต่าง ๆ หนึ่งใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว อย่าง “พลังงานแสงอาทิตย์” ทำให้ Solar Rooftop ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากทำให้ Solar Rooftop มีราคาไม่แพง และมีขั้นตอนการติดตั้งไม่ยุ่งยาก

 

 

Solar Rooftop คือ
ระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัย อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปแล้ว ระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current; DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternate Current; AC) จากนั้นจะเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop จะนำไปขายหรือใช้แทนไฟฟ้าก็ได้ทั้งนั้น

 

Solar Rooftop มีกี่ประเภท Solar Rooftop มีด้วยกันหลายประเภท

จริง ๆ แล้ว ประเภทของ Solar Rooftop จะแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop สามารถเลือกประเภทการติดตั้งที่เหมาะกับการความต้องการและความใช้งานได้ ดังนี้

1. Solar Rooftop สำหรับขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
การติดตั้ง Solar Rooftop ประเภทนี้จะติดตั้ง เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องติดตั้งมิเตอร์แยกจากมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าไฟฟ้าทั่วไป ทั้งนี้ ราคาของหน่วยวัดค่าไฟก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ ที่สำคัญผู้ติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตพลังงานและขายให้กับหน่วยงานดังกล่าวจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

2. Solar Rooftop สำหรับใช้เอง
หากคุณต้องการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานไว้ใช้เองและลดค่าไฟนั้นก็ทำได้เช่นกัน โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยทุ่นการใช้พลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ เริ่มแรกระบบจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้จนเกือบหมดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนมาเชื่อมต่อและใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เพราะทำให้เราจำกัดการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ ยังแบ่งประเภท Solar Rooftop ตามที่ใช้งานในปัจจุบันได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On-Grid
ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์แล้วแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยตัวอินเวอร์เตอร์ นิยมใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับนำไปขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดเด่นของระบบนี้จะใช้พลังงานจากแผงโซลาร์และการไฟฟ้าพร้อมกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องไฟตกหรือไฟกระชาก ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมทั้งใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-Grid
ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ได้ต่างหาก โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทำให้ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ประเภทนี้จึงต้องเลือกโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ให้เหมาะสมกับแรงดัน

3. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Hybrid
ระบบนี้คือ Solar Rooftop ที่รวมเอาการทำงานแบบ On-Grid และ Off-Grid มารวมกัน โดยจะมีระบบแบตเตอรี่สำรองใช้งานเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ

 

Solar Rooftop มีข้อดีอย่างไร
ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในไทยกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาพลังสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีข้อดีดังนี้

1. ลดค่าใช้จ่าย Solar Rooftop ช่วยผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนำไปใช้แทนไฟฟ้าได้ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มากกว่าเดิม

2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน

3. ลดการก่อมลพิษ เมื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง จะช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้

4. ลดความร้อน Solar Rooftop ช่วยลดอุณหภูมิได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส

5. กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

6. สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ชาติ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยในการลดหรือชะลอการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าน้ำ และนิวเคลียร์ อันนำไปสู่การบรรเทาและประนีประนอมประเด็นความรุนแรงในสังคม

แบบบ้านประหยัดพลังงาน ไอเดียบ้านเพื่ออนาคต ลดค่าใช้จ่าย

 

Solar Rooftop ช่วยประหยัดไฟได้เท่าไหร่
ขนาดของแผงโซลาร์ 120 X 60 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ 0.72 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตแผงละ 102 วัตต์จะต้องใช้แผงทั้งสิ้นประมาณ 10 แผง ดังนั้น ทุก ๆ 1 กิโลวัตต์ของแผงโซลาร์ จะกินพื้นที่บนหลังคาเท่ากับ 7.2 ตารางเมตร

โดยทั่วไปแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ ช่วง 10.00-15.00 น. ซึ่งเท่ากับว่าช่วงเวลานั้นบ้านที่ติด Solar Rooftop จะได้ใช้ไฟฟรีทันทีโดยตรงผ่าน Inverter ยกตัวอย่าง

แผงขนาด 3 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 4,380 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 20-25 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 10 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 3 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 2 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 945,295 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 5 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 35-40 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 20 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 5 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 3 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 4 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 1,575,491 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 10 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 14,600 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 70-80 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 40 ดวง, โทรทัศน์ LED ขนาด 42 นิ้ว 6 เครื่อง, ตู้เย็น 15 คิว 3 เครื่อง, แอร์ 12,000 BTU 6 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 3,150,982 บาท ใน 25 ปี

 

 

Solar Rooftop ติดตั้งด้วยตัวเองอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้ง Solar Rooftop ทำได้กับหลังคาหรือกันสาดแทบทุกแบบ เพราะการถ่ายน้ำหนักของแผงโซลาร์บนหลังคาน้อยมาก ซึ่งจะถ่ายน้ำหนักลงบนหลังคาประมาณ 10-12 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ทั้งนี้ เจ้าของบ้านอาจคำนึงถึงปัจจัยอื่นประกอบ เพื่อปรึกษากับผู้ติดตั้งได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุหลังคา ขนาด อายุการใช้งาน และน้ำหนักที่รับได้ของประเภทหลังคาหรือกันสาดแต่ละประเภทว่ารับได้เท่าไหร่

เมื่อจะเริ่มติดตั้ง Solar Rooftop ลองมาทำความรู้จักอุปกรณ์ ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง ขั้นตอนติดตั้ง วิธีการดูแลรักษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

อุปกรณ์สำคัญของการติดตั้ง Solar Rooftop
– แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

– โครงรองรับแผง (Mounting Structure)

– ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC (MDB Solar to Main Owner)

– เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid-tie INVERTER)

 

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง

– ควรเลือกบริเวณติดตั้งที่แสงเข้าถึงได้ ไม่ถูกเงาบัง

– ควรเลี่ยงติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาที่ทำจากไม้หรือหลังคาที่ไม่มีคุณสมบัติรองรับได้

– ควรเลี่ยงติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาที่มีอายุการใช้งานนาน 10 ปี

– ควรเลือกแผงโซลาร์ที่มีการรับประกันคุณภาพนาน 10 ปี

– ควรเลือกโซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่มีประกันคุณภาพนาน 5 ปี รวมทั้งมีตัวอินเวอร์เตอร์พร้อมเปลี่ยนให้ทันที

 

ขั้นตอนการติดตั้ง
– จัดเตรียมอุปกรณ์และโครงสร้างสำหรับยึดแผงโซลาร์ โดยเลือกวัสดุที่ทำจากโลหะ กันสนิม รวมทั้งรับน้ำหนักและทานแรงลมได้

– ดูค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของแผงโซลาร์ทุกแผงก่อนติดตั้งและยึดแผงโซลาร์บนโครงสร้าง

– ค่อย ๆ ติดตั้งแผงโซลาร์ตามรายละเอียดในคู่มือ โดยนำหัวต่อต่อเข้ากับแผงโซลาร์

– ติดตั้งตู้รวมสายไฟกระแสตรง อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและคู่มือ

– นำสายไฟของแผงโซลาร์มาไว้ที่ตู้รวมสายไฟกระแสตรงทีละวงจร จากนั้นจึงนำสายไฟไปเชื่อมกับแผงโซลาร์ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

– นำสายไฟที่เชื่อมไว้ตรงตู้รวมสายไฟกระแสตรงมาเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์

– นำสายไฟที่เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์มาที่เบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จากนั้นไล่ปิดวงจรระบบทีละชุดจนครบทุกเบรกกอร์

– ตรวจสอบระบบและค่าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือ

 

วิธีดูแลรักษา Solar Rooftop หลังติดตั้ง
– อ่านคู่มือการใช้งานและการทำความสะอาดแผงโซลาร์ให้ละเอียด

– หมั่นตรวจสอบแผงทำงานว่าเรียบร้อย อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ มีตรงไหนหลุดหรือเสียหายหรือไม่

– หมั่นตัดเล็มกิ่งไม้ไม่ให้เกยบน Solar Rooftop

– ใช้ผ้าสะอาดหรือโฟมชุบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปราศจากสารเคมีกัดกร่อนโลหะ มาทำความสะอาดแผงโซลาร์บ้าง

 

ขายไฟฟ้า Solar Rooftop ช่วยเพิ่มรายได้

 

ก่อนติดตั้งต้องขออนุญาตกับการไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เน้นย้ำผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ที่ต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ในเขตพื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง รวมถึงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครเข้าร่วมได้ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง จะต้องดำเนินการตาม ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสมัครยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. โครงการ Solar ภาคประชาชน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้งานเอง และสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี

 

ออกแบบบ้าน 

Published by

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *